ค้นหาข้อมูล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่อำเภอปัว

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ระดับเจ้าอาวาสและหัวหน้าที่พักสงฆ์ ที่ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของภาคีฯ กัลยาณมิตรพิชิต โควิดฯ น่าน ณ วัดภูเก็ต ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน