ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน (ก.อบต.จังหวัดน่าน) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

วันศุกร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน (ก.อบต.จังหวัดน่าน) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ได้มอบหมายให้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านวันศุกร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.