การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันอังคาร ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้นายวิบูรณ์ แววบัณฑิตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่าน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดน่าน