รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่อำเภอบ้านหลวง

วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาในการดำเนินงาน ในการคัดกรองบุคคลกลุ่มเสี่ยง/เฝ้าระวังไวรัสโควิด-๑๙ ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ณ ด่านตรวจชุมชนบ้านนาหวายใหม่ อำเภอบ้านหลวง  จังหวัดน่าน