ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานพิธีเปิดศุนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

วันจันทร์ที่ ๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดศุนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน