การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

 

วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินตามพระราชบัติญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน