การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ ณ ห้องประชุมเจ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน