การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันอังคาร ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเจ้าสุมนเทวราช ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน