รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตลาดชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยน


วันเสาร์ที่  ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐น.นายวรกิตติ  ศรีทิพากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตลาดชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยน  อ.ภูเพียง  จ.น่าน