การประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัด น่าน ปี ๒๕๖๔

วันจันทร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้  นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัด น่าน ปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเจ้ามงคลวรยศ ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน