การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐น.  นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน