การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญ

วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐น นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ได้มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านอ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์                             ณ ห้องประชุมอัตถวรปัญโญ ศาลากลางจังหวัดน่าน