การประชุม ก.จ.จ.น่าน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม ก.จ.จ.น่าน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน