รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านร่วมตรวจเยึ่ยมการดำเนินโครงการกองทัพอากาศเพื่อฟื้นฟูต้นน้ำที่อำเภอนาน้อย

วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ๑๐.๓๐ น.นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านร่วมตรวจเยึ่ยมการดำเนินโครงการกองทัพอากาศเพื่อฟื้นฟูต้นน้ำ "น่านฟ้าโมเดล ๒๐๒๐"ณ  ศาลาประชาคมบ้านหนองเตา อำเภอนาน้อย