พิธีเปิดการอบรมเรื่องความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม เรื่องความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๑ และบทบาทที่เกี่ยวข้องให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมโรงแรมน่านตรึง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน