การประชุมคณะกรรมการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดน่าน ครั้งที นน ๑๗-๓/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดน่าน ครั้งที  นน ๑๗-๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน