การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดน่านครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันจันทร์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน .