ค้นหาข้อมูล

ผู้บริหารจังหวัดน่าน

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน


ชื่อ – สกุล :
นายวรกิตติ  ศรีทิพากร

 

ภูมิลำเนา : จังหวัดปทุมธานี

 

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(พัฒนาสังคม)    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประวัติการรับราชการ :

- หัวหน้าฝ่ายวางแผนและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง

- นายอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

- นายอำเภอท่าตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา

- หัวหน้าสำนักอธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง

- ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

- ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

- นายอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

- นายอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

- ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

- ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ปัจจุบัน)

.........................................................................

 

 

 

 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ชื่อ – สกุล : นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต

 

ภูมิลำเนา : จังหวัดปทุมธานี

 

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาตรี (รัฐศาสตรบัณฑิต)(เกียรตินิยมอันดับ ๑)    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ปริญญาโท (การวางแผนภาคและเมือง มหาบัณฑิต)    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประวัติการรับราชการ :

- ปี  2535   ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
- ปี  2537   ผู้ช่วยผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น จังหวัดน่าน
- ปี  2538   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น                                          กรมการปกครอง
- ปี  2545   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น                       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ปี  2552   ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  สป.มท.
- ปี  2554   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล สป.มท.          
- ปี  2558   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง
- ปี  2559   รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ปัจจุบัน) ปี 2527 – ปี 2543

 

ประวัติการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน :

- ปี 2538           หลักสูตร ปลัดอำเภอ  รุ่นที่ ๑๒๐ วิทยาลัยการปกครอง

- ปี 2540           หลักสูตร การจัดแบ่งรายได้ให้แก่ท้องถิ่นและตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารงาน                            ของเทศบาล ตามโครงการพัฒนาเมือง ณ สาธารณรัฐเกาหลี – ฟิลิปปินส์

- ปี 2540           หลักสูตร นักปกครองระดับสูง  รุ่นที่ ๕๗  สถาบันดำรงราชานุภาพ

.........................................................................


 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ชื่อ สกุล : นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์

ภูมิลำเนา :  จังหวัดสมุทรสงคราม


ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ประวัติการรับราชการ :

- ปี 2527 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
- ปี 2535 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 5) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
- ปี 2537 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 6) อ.สูงเม่น จ.แพร่
- ปี 2542 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
- ปี 2546 ปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอดอยหลวง อ.แม่จัน           
จ.เชียงราย

- ปี 2547 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัด
เชียงราย

- ปี 2549 นายอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
- ปี 2553 นายอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
- ปี  2554   นายอำเภอพาน จ.เชียงราย
- ปี  2559   ปลัดจังหวัดเชียงราย
- ปี  2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ปัจจุบัน)
527 – ปี 2543


ประวัติการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน :

- ปี 2543 หลักสูตานายอำเภอ รุ่นที่ 46 วิทยาลัยการปกครอง
- ปี 2551 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 52 วิทยาลัยมหาดไทย


 


 

 

 

 

15 ธันวาคม 2502