ค้นหาข้อมูล

ผู้บริหารจังหวัดน่าน

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ชื่อ – สกุล : นายไพศาล  วิมลรัตน์

 

ภูมิลำเนา : จังหวัดเชียงราย

 

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์)     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ปริญญาโท (นโยบายและการวางแผน)  มหาวิทยาลัยเกริก

- ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์การเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประวัติการรับราชการ :

- 24 ม.ค. 2527   นักพัฒนาชุมชน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
- 1 มี.ค. 2530     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
- 1 พ.ย. 2532     บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สป.มท.
- 15 เม.ย. 2535   นักการข่าว สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
- 17 พ.ย. 2536    เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศ สป.มท.
- 17 พ.ย. 2536    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเลย                
- 19 ก.ย. 2542    หัวหน้าฝ่ายพัสดุ กองคลัง สป.มท.           
- 30 ม.ค. 2545    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล สนง.คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
- 2 มิ.ย. 2546      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.พัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ                             จังหวัด สป.มท.
- 24 ต.ค. 2551     หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

- 9 พ.ค. 2554      หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว

- 6 ก.พ. 2555      หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

- 7 ธ.ค. 2555       รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

- 1 ต.ค. 2559      ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ปัจจุบัน)

 

ประวัติการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน :

- ปี 2540              - หลักสูตร กบส. 1 รุ่นที่ 2/2540

- ปี 2544              - หลักสูตร บ.มท.7 รุ่นที่ 2/2544

-                         - หลักสูตร นปส. รุ่นที่ 49


.........................................................................

 

 

 

 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ชื่อ – สกุล : นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต

 

ภูมิลำเนา : จังหวัดปทุมธานี

 

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาตรี (รัฐศาสตรบัณฑิต)(เกียรตินิยมอันดับ ๑)    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ปริญญาโท (การวางแผนภาคและเมือง มหาบัณฑิต)    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประวัติการรับราชการ :

- ปี  2535   ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
- ปี  2537   ผู้ช่วยผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น จังหวัดน่าน
- ปี  2538   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น                                          กรมการปกครอง
- ปี  2545   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น                       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ปี  2552   ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  สป.มท.
- ปี  2554   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล สป.มท.          
- ปี  2558   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง
- ปี  2559   รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ปัจจุบัน) ปี 2527 – ปี 2543

 

ประวัติการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน :

- ปี 2538           หลักสูตร ปลัดอำเภอ  รุ่นที่ ๑๒๐ วิทยาลัยการปกครอง

- ปี 2540           หลักสูตร การจัดแบ่งรายได้ให้แก่ท้องถิ่นและตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารงาน                            ของเทศบาล ตามโครงการพัฒนาเมือง ณ สาธารณรัฐเกาหลี – ฟิลิปปินส์

- ปี 2540           หลักสูตร นักปกครองระดับสูง  รุ่นที่ ๕๗  สถาบันดำรงราชานุภาพ

......................................................................... 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ชื่อ – สกุล : นายวรกิตติ  ศรีทิพากร

 

ภูมิลำเนา : จังหวัดปทุมธานี

 

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(พัฒนาสังคม)    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประวัติการรับราชการ :

- หัวหน้าฝ่ายวางแผนและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง

- นายอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

- นายอำเภอท่าตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา

- หัวหน้าสำนักอธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง

- ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

- ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

- นายอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

- นายอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

- ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ปัจจุบัน)

 

ประวัติการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน :

- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 50

- หลักสูตรนายอำเภอ (ทบทวน) รุ่นที่ 11

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 57

- หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ 17

- หลักสูตรผู้ตรวจราชการกรม สำนักนายกรัฐมนตรี รุ่นที่ 3


 


 

 

 

 

15 ธันวาคม 2502