ค้นหาข้อมูล

ม.กรุงเทพธนบุรี รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท - ตรี PDF พิมพ์ อีเมล

ม.กรุงเทพธนบุรี รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) และ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑืต (รป.ม.)

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาตรบัณฑิต (รป.บ.) รับผู้จบ ม.๖ หรือเทียบเท่า