ค้นหาข้อมูล

PDF พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานบริการ
-> ที่ทำการปกครองจังหวัด
-> สำนักงานจัดหางานจังหวัด
-> สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
-> สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
-> สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
-> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
-> สำนักงานขนส่งจังหวัด
-> การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
-> ธนาคารออมสิน สาขาน่าน

ประเภทการให้บริการ


๑. การให้บริการข้อมูล/ ข่าวสาร

- ธนาคารออมสิน สาขาน่าน   งานบริการ ให้คำแนะนำการให้บริการต่างๆ ของธนาคาร
- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน งานบริการ ให้คำแนะนำกองทุนประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทน
- สำนักงานพัฒนาสังคม หน่วยที่ ๒๕ จังหวัดน่าน  งานบริการ ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์
ด้านการพัฒนาสังคม และสวัสดิการ
- สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน งานบริการ ให้คำแนะนำประชาสัมพันธ์งานจ้าง
- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน งานบริการ ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับ OTOP

 

๒. การให้บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ

- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน  งานบริการ  รับชำระเงินสมทบ
- สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน  งานบริการ การรับชำระภาษีประจำปี
- สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน งานบริการ รับเรื่องติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และรับแจ้งกระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง
- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน งานบริการ การขอรับเงินสงเคาระห์ศพสำหรับ
ผูู้ที่เสียชีวิตอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
- สำนักงานจังหวัดน่าน งานบริการ รับเรื่องราวร้องทุกข์

 


๓. งานให้บริการเบ็ดเสร็จ

- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน งานบริการ รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
- สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน งานบริการ รับฝากตำแหน่งงานว่าง จากนายจ้าง
- สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน งานบริการ การต่อ พ.ร.บ. รถยนต์
- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน งานบริการ งานแสดง/ จำหน่ายสินค้า OTOP
- ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน งานบริการ การบริการออกบัตรผ่านแดนไทย- สปป.ลาว
และงานคัด/ รับรองสำเนาทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน