ค้นหาข้อมูล

แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของจังหวัดน่าน


๑. ขอความร่วมมือ ๔ ร่วม


๑. ร่วมปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. ร่วมนำนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
๓. ร่วมรับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ และการช่วยเหลือประชาชนในทุกกลุ่มทุกด้าน เพื่อประชาชนมีทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น
๔. ร่วม "สร้างเมืองน่าน เป็นบ้านน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมใช้สิทธิเสียงเพื่อประชาธิปไตย ร่วมพลังใจรักษาป่า สร้างคุณค่าวัฒนธรรม นำปวงประชาชาวน่านสุขอย่างยั่งยืน"

 

๒. งานเร่งด่วน


๑. การแก้ปัญหาเกษตรกรปลูกข้าวโพดตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ทั้งการช่วยเหลือเรื่องราคา และการแก้ไขระยะยาว)
๒. การบุกรุกตัดไม้ - ทำลายป่า
๓. ป้องกันปราบปรามยาเสพติด
๔. การจัดระเบียบสังคม (สถานบันเทิง บ่อนการพนัน เกมส์ การค้ามนุษย์ เป็นต้น)
๕. การแข่งขันเรือประเพณี ๓ สายน้ำ (ไทย - ลาว - เวียดนาม)
๖. การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ
๗. การป้องกันไฟป่า และหมอกควัน
๘. การส่งเสริม OTOP
๙. การส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติ -เชิงอนุรักษ์ - เชิงศิลปวัฒนธรรม
๑๐. การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการที่อยู่ในความดูแลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
๑๑. งานกาชาดจังหวัดน่าน
๑๒. การส่งเสริมการค้า ความสัมพันธ์ตามแนวชายแดนไทย-ลาว

 

๓. เครื่องมือในการทำงาน


๑. การใช้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดเป็นแกนกลางประสานเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มอาเซียน และยุทธศาสตร์ระดับรากหญ้า ระดับหมู่บ้าน ตำบล และท้องถิ่นทุกระดับ
๒. การบูรณาการร่วมกันทุกฝ่าย

 

๔. ข้อคิดแด่มิตรทั้งหลาย


ใช่หวังเพียงเฟื่องฟุ้ง           จึงได้มุ่งเข้าอาสา
ใช่หวังเพียงแสวงหา           เพื่อนำมาประโยชน์ตน
แท้จริงหมู่มวลมิตร             พึงได้คิดสะกิดตน
สร้างประโยชน์ให้มวลชน      คือตัวตนที่ควรเป็น