ค้นหาข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานครั้งที่ 3
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

รายงานความก้าวหน้า โครงการสร้าง/ปรับปรุงสวนสาธารณะระดับอำเภอเชื่อมโยงสู่สวนสาธารณะตำบลและหมู่บ้าน ฯ

 
โครงการประชาอาสาซ่อมแซมฝายบ้านนาหมอ ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

 

วันอังคารที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดและนำคณะราษฎรจิตอาสาทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์โครงการประชาอาสาซ่อมแซมฝายบ้านนาหมอ ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

 

<

 
การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปและอาหารอย่างยั่งยืน
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

วันอังคาร ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปและอาหารอย่างยั่งยืน" และการแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหาร ณ โรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา คู คลอง" จังหวัดน่าน
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

 

วันจันทร์ที่ ๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา คู คลอง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  ณ บริเวณลำเหมืองหลวง บ้านฝายแก หมู่ที่ ๗ ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 
วันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

 

วันจันทร์ที่ ๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 

 

หลังจากนั้น เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 
โ ค ร ง ก า ร ก่อ ส ร้า ง / ป รับ ป รุง ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ ระดับอา เภอ เชือ่ มโยงสู่สวนสาธารณะตา บล
เขียนโดย ศุภชัย อินปัน   

โ ค ร ง ก า ร ก่อ ส ร้า ง / ป รับ ป รุง ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ
ระดับอา เภอ เชือ่ มโยงสู่สวนสาธารณะตา บลและหมู่บ้าน
แบบจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ ” เฉลิมพระเกียรติ
พร ะบาทสมเด็จพร ะเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพร ะร าชพิ ธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ไฟล์ :
Download this file (300562p2nan.pdf)300562p2nan.pdf
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 138