เอกสารเผยแพร่ สนจ.นน.
การเร่งรัดการเบิกจ่าย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

การเร่งรัดการเบิกจ่าย

 

เอกสารเผยแพร่    กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด สำนักงานจังหวัดน่าน


ไฟล์ :
Download this file (scan0029.pdf)ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
Download this file (รายงานสรุปการทบทวนและวิเคราะห์แผนปฏิบัติการฯ.pdf)รายงานสรุปการทบทวนและวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ปี ๒๕๕๓
Download this file (รายงานสรุปผลการสำรวจผู้มีส่วนได้เสีย.pdf)รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียด้านการทุจริต
Download this file (รายงานสรุปผลการร้องเรียน.pdf)รายงานสรุปผลการร้องเรียนของจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓
Download this file (แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามฯ ปี 2554.pdf)แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐจังหวัดน่าน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
Download this file (โครงการฝึกอบรมมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย.pdf)โครงการฝึกอบรมหลักสูตรของมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
Download this file (โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2554.pdf)โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี ๒๕๕๔
Download this file (scan0069.pdf)โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ
Download this file (การสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน.pdf)การสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
Download this file (แบบฟอร์มแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2554.doc)แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
Download this file (ผอ.โครงการชลประทาน.pdf)ที่ นน 0016.5/5613 การดำเนินการตามตัวชี้วัดตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Download this file (โยธาธิการและผังเมือง จ.น่าน.pdf)ที่ นน 0016.5/5612 การดำเนินการตามตัวชี้วัดตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Download this file (ผอ.สนง.ทางหลวงชนบท.pdf)ที่ นน 0016.5/5611 การดำเนินการตามตัวชี้วัดตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Download this file (เกษตรจังหวัดน่าน.pdf)ที่ นน 0016.5/5610 การดำเนินการตามตัวชี้วัดตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Download this file (แผนปฏิบัติการ ปปท (เลขาธิการ ปปท.).pdf)หนังสือ นน 0016.5/10170 เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
Download this file (ระดับความสำเร็จของ ปปท. (แบบสอบถาม).pdf)แบบสอบถามระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้อกกันและปราบปรามการทุจริต
Download this file (โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ฯ.pdf)เอกสารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
Download this file (แบบฟอร์มแผนฯ.doc)แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Download this file (กฎ สร.เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ฉบับที่ 71.pdf)กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2523)
Download this file (กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับ 94 พ.ศ.2553.pdf)กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ๒๕๕๓ ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ๒๔๗๘
Download this file (ระเบียบ สร.ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ 2527.pdf)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๒๗
Download this file (ระเบียบ สร.การไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้าง.pdf)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้าง
Download this file (พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน 2478.doc)พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือนพุทธศักราช ๒๔๗๘
Download this file (คู่มือการคัดเลือกปี 2553.doc)คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓
Download this file (การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ.pdf)หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปี 2554
Download this file (สิ่งที่ส่งมาด้วย1.doc)คู่มือคำรับรอง ปี 2553
Download this file (แบบรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA).doc)แบบรายงานผลการดำเนินการการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
Download this file (แผน ปปชปี 2553.pdf)แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ จ.น่าน
Download this file (แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ จ.น่าน 2553 (9 ก.ค.53).doc)แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
Download this file (การสัมมนา ชม.pdf)เชิญร่วมสัมมนาเรื่อง การเชื่อมโยงองค์ความรู้จากผลงานวิจัยสู่ชุมชน
Download this file (กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการฯ 2553.pdf)กฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการฯ 2553
Download this file (กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการฯ 2553.pdf)กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการฯ 2553
Download this file (กฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553.pdf)กฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
Download this file (หลักสูตรธรรมาภิบาล 11 - 12.pdf)ขอเชิญชวนสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง
Download this file (การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการฯ.pdf)การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ
Download this file (รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2553.pdf)รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
Download this file (โปรแกรมฝึกอบรม.pdf)ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี 2553
Download this file (ประกาศ สร หลักเกณฑ์.pdf)หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ
Download this file (โครงการคนดีของแผ่นดิน.pdf)ขอเชิญชวนส่งเรื่องราวและเสนอแนะข้าราชการต้นแบบในโครงการคนดีของแผ่นดิน
Download this file (scan0012.pdf)ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อข้าราชการฯ แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.
Download this file (ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น ปี 2552.pdf)ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น ปี 2552.pdf
Download this file (กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการฯ รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน 2552.pdf)กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการฯ รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน 2552.pdf
Download this file (แผ่นพับ240.pdf)ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน
Download this file (ฟอร์ม 3.pdf)รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2552
Download this file (แผ่นพับ236.pdf)แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
Download this file (แผ่นพับ235.pdf)แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555)
Download this file (ตัวชี้วัดที่ 7.pdf)ตัวชี้วัดที่ 7
Download this file (ยุทธศาสตร์ชาติภาครัฐ_18ธค.ppt)ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 18 ธ.ค. 51
Download this file (คู่มือการบริหารความเสี่ยง.pdf)คู่มือการบริหารความเสี่ยง
Download this file (คู่มือปราบปรามทุจริต.pdf)คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ปี 2552 - 2555
Download this file (ตัวอย่างแบบวิเคราะห์ความเสี่ยง.xls)แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง
Download this file (แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ.pdf)หนังสือเวียนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
Download this file (แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.pdf)แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
Download this file (หลักเกณณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ.pdf)หลักเกณณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
Download this file (หนังสือเวียนหลักเกณณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ)หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552
Download this file (แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ปี 52-55.pdf)แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ปี 52-55.pdf
Download this file (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ข้าราชการฯ ศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน ในประเทศ.pdf)หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ข้าราชการฯ ศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน ในประเทศ
Download this file (กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนฯ อายุครบหกสิบปีรับราชการ.pdf)กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนฯ อายุครบหกสิบปีรับราชการต่อไป พ.ศ.2552
Download this file (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง.pdf)หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
 

 เอกสารเผยแพร่    กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดน่านไฟล์ :
Download this file (IPA office.doc)IPA office.doc
Download this file (ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553.zip)ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
Download this file (สิ่งที่ส่งมาด้วย การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556.zip)สิ่งที่ส่งมาด้วย การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556.zip
Download this file (การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556.pdf)การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556.pdf
Download this file (แบบสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการปีงบประมาณ 2554.xls)แบบสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการปีงบประมาณ 2554.xls
Download this file (Self Certify FL_2554.xls)Self Certify FL_2554.xls
Download this file (Program PMQA (FL) 2554_.xls)Program PMQA (FL) 2554_.xls
Download this file (รายผลการดำเนินงานตัวชี้วัด_2554 (6 เดือน).rar)รายผลการดำเนินงานตัวชี้วัด_2554 (6 เดือน).rar
Download this file (CS1_54.doc)CS1_54.doc
Download this file (แบบฟอร์มรายงานแผนการใช้จ่าย สงป.302.xls)แบบฟอร์มรายงานแผนการใช้จ่าย สงป.302.xls
Download this file (แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สงป. 302 (เดิม).xls)แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สงป. 302 (เดิม).xls
Download this file (การตรวจราชการมุ่งผลสัมฤทธิ์.zip)การตรวจราชการมุ่งผลสัมฤทธิ์.zip
Download this file (แบบฟอร์มจำแนกรายละเอียดงบปี 2555.doc)แบบฟอร์มจำแนกรายละเอียดงบปี 2555.doc
Download this file (แผนปี 2555.zip)แผนปี 2555.zip
Download this file (แผน 4 ปี.zip)การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของจังหวัดน่าน
Download this file (PMQA' 54_จังหวัด.rar)คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด ปี 54
Download this file (แบบข้อมูลพื้นฐานโครงการ ปี 2555.zip)แบบข้อมูลพื้นฐานโครงการ ปี 2555.zip
Download this file (แบบฟอร์มการจัดสรรเงินรางวัล ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒.xls)แบบฟอร์มการจัดสรรเงินรางวัล ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒.xls
Download this file (โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ.pdf)โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ.pdf
Download this file (แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ.doc)แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ.doc
Download this file (เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี2554.zip)เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี2554.zip
Download this file (หนังสือสำนักงาน  ก.พ.ร. ชี้แจงการจัดทำคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554.zip)หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงการจัดทำคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554.zip
Download this file (ตารางข้อมูลการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด.doc)ตารางข้อมูลการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด.doc
Download this file (กรอบแผนแม่บท 5 ปีที่ห้า-หน่วยงาน.doc)กรอบแผนแม่บท 5 ปีที่ห้า-หน่วยงาน.doc
Download this file (แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล.doc)แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล.doc
Download this file (เอกสารประกอบการประชุม Submit PMQA (Apr.22-26,2020).zip)เอกสารประกอบการประชุม Submit PMQA (Apr.22-26,2020).zip
Download this file (ผลการพิจารณาโครงการ ปี 2554.rar)ผลการพิจารณาโครงการ ปี 2554.
Download this file (รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ  SP2.rar)รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ SP2
Download this file (แผนปฏิบัติราชการประจำปี  2554.zip)แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554.zip
Download this file (แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จังหวัดน่าน.zip)แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จังหวัดน่าน.zip
Download this file (แผนพัฒนา พ.ศ.  2553 -2556  ณ  วันที่  4  ม.ค.  2553.zip)แผนพัฒนา พ.ศ. 2553 -2556 ณ วันที่ 4 ม.ค. 2553.zip
Download this file (คู่มือคำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553.zip)คู่มือคำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553.zip
Download this file (บัญชีมอบหมายภารกิจเจ้าภาพหลักผู้ประสานงาน.doc)บัญชีมอบหมายภารกิจเจ้าภาพหลักผู้ประสานงาน.doc
Download this file (ตัวอย่างแบบคำขอตั้งงบปี 2554 (ใหม่).zip)ตัวอย่างแบบคำขอตั้งงบปี 2554 (ใหม่).zip
Download this file (ตัวอย่างจัดทำรายละเอียดวงเงินของโครงการ SP2.doc)ตัวอย่างจัดทำรายละเอียดวงเงินของโครงการ SP2.doc
Download this file (แบบคำขอจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 ฉบับใหม่.xls)แบบคำขอจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 ฉบับใหม่.xls
Download this file (แบบรายงานการจัดทำรายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553.doc)แบบรายงานการจัดทำรายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553.doc
Download this file (แบบฟอร์มจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 (ฉบับใหม่).zip)แบบฟอร์มจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 (ฉบับใหม่).zip
Download this file (แนวทางการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (SP2).zip)แนวทางการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (SP2).zip
Download this file (การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (SP2).ppt)การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (SP2).ppt
Download this file (สรุปโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 SP2.xls)สรุปโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 SP2.xls
Download this file (งบประมาณประจำปี 2553.zip)งบประมาณประจำปี 2553.zip
Download this file (แบบ ปร.4 - ปร. 6.zip)แบบ ปร.4 - ปร. 6.zip
Download this file (แบบแสดงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555.doc)แบบแสดงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555.doc
 
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 11/ ๒๕60 วันพุธที่ 30 สิงหาค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ภาสกร โรงคำ   

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 11/ ๒๕60

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560

 

เอกสารเผยแพร่    ฝ่ายอำนวยการจังหวัด สำนักงานจังหวัดน่าน


ไฟล์ :
Download this file (ส่ิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน 0016.3 _ ว 3238   ลว. 19 ส.ค. 2554)เอกสารการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานฯ
Download this file (คำกล่าว12สิงหา 54.doc)คำกล่าว ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
Download this file (ข้อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง0001.pdf)เอกสารแนบตามหนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน 0016.3-ว 136 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2554
Download this file (แบบฟอร์มทะเบียนสินทรัพย์.doc)แบบฟอร์มทะเบียนคุมสินทรัพย์
Download this file (คำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๐๐๔๔ - ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ ม.ค. ๕๔ ภาคผนวก ค.pdf)คำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๐๐๔๔ - ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ ม.ค. ๕๔ ภาคผนวก ค.pdf
Download this file (คำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๐๐๔๔ - ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ ม.ค. ๕๔ ภาคผนวก จ .pdf)คำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๐๐๔๔ - ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ ม.ค. ๕๔ ภาคผนวก จ .pdf
Download this file (คำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๐๐๔๔ - ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ ม.ค. ๕๔ ภาคผนวก ง.pdf)คำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๐๐๔๔ - ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ ม.ค. ๕๔ ภาคผนวก ง.pdf
Download this file (คำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๐๐๔๔ - ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ ม.ค. ๕๔ ภาคผนวก ข .pdf)คำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๐๐๔๔ - ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ ม.ค. ๕๔ ภาคผนวก ข .pdf
Download this file (คำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๐๐๔๔ - ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ ม.ค. ๕๔ ภาคผนวก ก.pdf)คำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๐๐๔๔ - ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ ม.ค. ๕๔ ภาคผนวก ก.pdf
Download this file (คำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๐๐๔๔ - ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ ม.ค. ๕๔ .pdf)คำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๐๐๔๔ - ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ ม.ค. ๕๔ .pdf
Download this file (ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง สุดยอดนวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับอนาคต.pdf)ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง สุดยอดนวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับอนาคต.pdf
Download this file (สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒.rar)สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒.rar
 

เอกสารเผยแพร่    กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด สำนักงานจังหวัดน่าน


ไฟล์ :
Download this file (แบบรายงานผลการจัดหาตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์.doc)แบบรายงานผลการจัดหาตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์.doc
Download this file (แบบยืนยัน...xls)แบบยืนยันการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
Download this file (หนังสือเวียนขอข้อมูลส่งผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย970.pdf)หนังสือเวียนขอข้อมูลส่งผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย970.pdf
Download this file (รายละเอียดโครงการต้นแบบศูนย์ข้อมูล963.pdf)รายละเอียดโครงการต้นแบบศูนย์ข้อมูล963.pdf
Download this file (ใบสมัครต้นแบบศูนย์ข้อมูล.pdf)ใบสมัครต้นแบบศูนย์ข้อมูล.pdf
Download this file (หนังสือเชิญสมัครหน่วยงานต้นแบบ957.pdf)หนังสือเชิญสมัครหน่วยงานต้นแบบ957.pdf
Download this file (รายงานการประชุมการทบทวนร่างแผนICT ครั้งที่ 2.pdf)รายงานการประชุมการทบทวนร่างแผนICT ครั้งที่ 2
Download this file (รายงานการประชุมการทบทวนร่างแผนICT ครั้งที่ 1.pdf)รายงานการประชุมการทบทวนร่างแผนICT ครั้งที่ 1.pdf
Download this file (แผนแม่บท ไอซีทีจังหวัดน่าน.rar)แผนแม่บท ไอซีทีจังหวัดน่าน.rar
Download this file (แผนแม่บทICTจังหวัดน่าน 2553-2556.pdf)แผนแม่บทICTจังหวัดน่าน 2553-2556.pdf
Download this file (คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร.pdf)คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร.pdf
Download this file (ตารางวิเคราะห์SWOT ICT.xls)ตารางวิเคราะห์SWOT ICT.xls
Download this file (กระบวนการจัดทำแผนแม่บทICTจังหวัด.doc)กระบวนการจัดทำแผนแม่บทICTจังหวัด.doc
Download this file (หนังสือแจ้งเวียนคณะทำงานพัฒนาระบบICTจังหวัด.doc)หนังสือแจ้งเวียนคณะทำงานพัฒนาระบบICTจังหวัด.doc
Download this file (หนังสือแจ้งเวียนคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลITจังหวัด.doc)หนังสือแจ้งเวียนคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลITจังหวัด.doc
Download this file (หนังสือแจ้งเวียนคณะกรรมการบริหารICTจังหวัด.doc)หนังสือแจ้งเวียนคณะกรรมการบริหารICTจังหวัด.doc
Download this file (คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบICTจังหวัดน่าน.doc)คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบICTจังหวัดน่าน.doc
Download this file (คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลITจังหวัดน่าน.doc)คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลITจังหวัดน่าน.doc
Download this file (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารICTจังหวัดน่าน.doc)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารICTจังหวัดน่าน.doc
Download this file (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2553.pdf)กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2553.pdf