การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดฯ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   

การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี

จังหวัดน่านได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี ดังนี้


1.  ติดตามผ่านโปรแกรม PADME (http://www.padme.moi.go.th/)


2.  ติดตามโดยคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดน่าน ประจำเดือน เมษายน 2561

- สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดน่าน ประจำเดือน มีนาคม 2561

- สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดน่าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

- สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดน่าน ประจำเดือน มกราคม 2561

- สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดน่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

- สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดน่าน ประจำเดือน ตุลาคม 2560


3.  ติดตามโดยคณะกรรมการติดตามประมวลผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

- คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดน่าน ตามกลุ่มภารกิจ (Cluster)

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัด ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจติดตาม และประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- แผนตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดน่าน (กบจ.น่าน) ครั้งที่ 2/2561